سوالات امتحان ریاضی پایه هفتم خرداد 96

سوالات امتحان ریاضی پایه هفتم خرداد 96 بصورت word

سوالات امتحان ریاضی پایه هفتم خرداد 96 بصورت pdf

 

سوالات مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد96

صفحه 1 سوالات

صفحه 2 سوالات

صفحه 3 سوالات

صفحه 4 سوالات

جواب سوالات صفحه1

جواب سوالات صفحه 2

نمونه سوال پیام آسمانی پایه نهم خرداد96

دانلود نمونه سوال پیام آسمانی پایه نهم خرداد96

صفحه 1 سوالات

صفحه 2 سوالات

جواب سوالات

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم

صفحه یک خرداد96

صفحه 2 خرداد 96

صفحه 3 خرداد 96

صفحه 4 خرداد 96

دانلود نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم

نمونه سوال قرآن پایه نهم نوبت خرداد

سوالات قرآن پایه نهم خرداد 96 صفحه 1

سوالات قرآن پایه نهم خرداد 96 صفحه 2

دانلود نمونه سوال قرآن پایه نهم نوبت خرداد

نمونه سوال عربی پایه نهم خرداد ماه

سوالات عربی خرداد 96 صفحه 1

سوالات عربی خرداد 96 صفحه 2

سوالات عربی خرداد 96 صفحه 3

دانلود نمونه سوال عربی پایه نهم خرداد ماه

برنامه امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 96-95

شروع پایه هفتم 7/30 تا 9 شروع پایه هشتم 9 تا 10/30 پایه نهم 10/30 تا 12

روزتاریخدرس پایه هفتم و هشتمدرس پایه نهم
سه شنبه96/3/2پیام های آسمانپیام های آسمان
پنج شنبه96/3/4مطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
یکشنبه96/3/7ریاضیاتریاضیات
سه شنبه96/3/9عربیعربی
چهارشنبه96/3/10املای فارسیاملای فارسی
پنج شنبه96/3/11قرآنقرآن
شنبه96/3/13زبان انگلیسیزبان انگلیسی
سه شنبه96/3/16علومعلوم
چهارشنبه96/3/17انشاانشا
پنج شنبه96/3/18-دفاعی

جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید ابطحی

در مورخ 19 اردیبهشت 96 جلسه شورای دبیران راس ساعت 11 در محل دفتر دبیرستان شهید ابطحی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص مسایل آموزشی و امور مرتبط با آموزشگاه تبادل نظر شد

پرسنل آموزشی سال تحصیلی 99-98

نام دبیررشته تدریسمدرک تحصیلی
علیرضا محمدی پورریاضیلیسانس
علیرضا نورالهیریاضیلیسانس
محمدرضا شرفی کیاعلوملیسانس
رضا ملکیدینی و عربیلیسانس
محمد فرجیدینی و عربیفوق لیسانس
رضا زیودارکار و فناوریلیسانس
علی شاه کرمیادبیات فارسیلیسانس
علی قبادی کیاادبیات فارسیفوق لیسانس
فرزاد احمدپورکار و فناوریلیسانس
محمد بازوندزبان انگلیسیفوق لیسانس
حسن اکرمیزبان انگلیسیلیسانس
حسنعلی خسرویمطالعاتلیسانس
امیرعلی ناظمی زادهتربیت بدنیفوق لیسانس
علیرضا قربانیمطالعاتلیسانس
مهرابیریاضیلیسانس
سعید چراغیمشاورهفوق لیسانس
جلال حسنی رادریاضیفوق لیسانس
علی محمد یوسفیمطالعاتفوق لیسانس
حسین محمدی مهردینی عربیلیسانس