سوالات امتحان ریاضی پایه هفتم خرداد ۹۶

سوالات امتحان ریاضی پایه هفتم خرداد ۹۶ بصورت word

سوالات امتحان ریاضی پایه هفتم خرداد ۹۶ بصورت pdf

 

سوالات مطالعات اجتماعی پایه نهم خرداد۹۶

صفحه ۱ سوالات

صفحه ۲ سوالات

صفحه ۳ سوالات

صفحه ۴ سوالات

جواب سوالات صفحه۱

جواب سوالات صفحه ۲

نمونه سوال پیام آسمانی پایه نهم خرداد۹۶

دانلود نمونه سوال پیام آسمانی پایه نهم خرداد۹۶

صفحه ۱ سوالات

صفحه ۲ سوالات

جواب سوالات

نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم

صفحه یک خرداد۹۶

صفحه ۲ خرداد ۹۶

صفحه ۳ خرداد ۹۶

صفحه ۴ خرداد ۹۶

دانلود نمونه سوال ریاضی نهم نوبت دوم

نمونه سوال مطالعات هشتم نوبت دوم

دانلود سوالات مطالعات اجتماعی پایه هشتم خرداد۹۶

دانلود نمونه سوال مطالعات هشتم نوبت دوم

نمونه سوال قرآن پایه نهم نوبت خرداد

سوالات قرآن پایه نهم خرداد ۹۶ صفحه ۱

سوالات قرآن پایه نهم خرداد ۹۶ صفحه ۲

دانلود نمونه سوال قرآن پایه نهم نوبت خرداد

نمونه سوال عربی پایه نهم خرداد ماه

سوالات عربی خرداد ۹۶ صفحه ۱

سوالات عربی خرداد ۹۶ صفحه ۲

سوالات عربی خرداد ۹۶ صفحه ۳

دانلود نمونه سوال عربی پایه نهم خرداد ماه

برنامه امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

شروع پایه هفتم ۷/۳۰ تا ۹ شروع پایه هشتم ۹ تا ۱۰/۳۰ پایه نهم ۱۰/۳۰ تا ۱۲

روزتاریخدرس پایه هفتم و هشتمدرس پایه نهم
سه شنبه۹۶/۳/۲پیام های آسمانپیام های آسمان
پنج شنبه۹۶/۳/۴مطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
یکشنبه۹۶/۳/۷ریاضیاتریاضیات
سه شنبه۹۶/۳/۹عربیعربی
چهارشنبه۹۶/۳/۱۰املای فارسیاملای فارسی
پنج شنبه۹۶/۳/۱۱قرآنقرآن
شنبه۹۶/۳/۱۳زبان انگلیسیزبان انگلیسی
سه شنبه۹۶/۳/۱۶علومعلوم
چهارشنبه۹۶/۳/۱۷انشاانشا
پنج شنبه۹۶/۳/۱۸-دفاعی

جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید ابطحی

در مورخ ۱۹ اردیبهشت ۹۶ جلسه شورای دبیران راس ساعت ۱۱ در محل دفتر دبیرستان شهید ابطحی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص مسایل آموزشی و امور مرتبط با آموزشگاه تبادل نظر شد

پرسنل آموزشی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۹۹

نام دبیررشته تدریسمدرک تحصیلی
جلال حسنی رادریاضیفوق لیسانس
علیرضا نورالهیریاضیلیسانس
محمدرضا شرفی کیاعلوملیسانس
محمد فرجیدینی و عربیلیسانس
علی کریمی نیادینی و عربی لیسانس
علیرضا محمدیکار و فناوریلیسانس
محمد امیریان مقدمادبیات فارسیلیسانس
علی قبادی کیاادبیات فارسیفوق لیسانس
نادر آزادیدینی و عربیلیسانس
مجتبی شیرپورزبان انگلیسیفوق لیسانس
امین درویش نیازبان انگلیسیدانشجوی دوره فوق لیسانس
حسن اسماعیل زادهمطالعاتدکتری
امیرعلی ناظمی زادهتربیت بدنیفوق لیسانس
علی آقاییمطالعاتلیسانس
محمدمراد مهرابیریاضیلیسانس
بهروز سوریمشاورهلیسانس
علی احمدیدینی و عربی لیسانس
کامران فرخشاهیدینی عربیلیسانس