برنامه امتحانات شهریور سال تحصیلی ۹۶-۹۵

روزتاریخدرس
شنبه۹۷/۶/۳قرآن
یک شنبه۹۷/۶/۴ریاضی
دوشنبه۹۷/۶/۵املا
سه شنبه۹۷/۶/۶علوم
چهار شنبه۹۷/۶/۷انشا
شنبه۹۷/۶/۱۰عربی
یک شنبه۹۷/۶/۱۱دفاعی
دوشنبه۹۷/۶/۱۲مطالعات
سه شنبه۹۷/۶/۱۳زبان انگلیسی
چهارشنبه۹۷/۶/۱۴پیام آسمانی