نفرات برتر درسی مهر و آبان ۹۶

نام دانش آموزمعدلکلاس
علیرضا جافرپور
محمدمهدی مظفری
۱۹۷۰۱
رضا دولتشاه۱۹/۵۷۷۰۲
شهریار صادقی فر۱۹/۵۰۷۰۳
مبین نادری۱۹/۳۶۷۰۴
نیما ملکشاهی۱۹/۶۴۸۰۱
آرین نورمحمدی۱۹/۲۱۸۰۲
سیدعلی موسوی۱۹/۷۱۸۰۳
علی ترکاشوند
شهروز صادقی فر
۱۹/۳۶۹۰۱
محمدامین امیری۱۹/۷۱۹۰۲