برنامه امتحانات میان نوبت اول سال تحصیلی 97-96

روز          تاریخ               درس
دوشنبه     20/9/96     زبان انگلیسی
شنبه        25/9/96      ریاضی
سه شنبه   28/9/96       علوم
یک شنبه    3/10/96       عربی

دیدگاه‌تان را بنویسید: