برنامه امتحانات نوبت اول

ساعت برگزاری امتحانات پایه هفتم: ۱۲/۳۰-۱۱

ساعت برگزاری امتحانات پایه هشتم: ۱۰/۴۵-۹/۱۵

ساعت برگزاری امتحانات پایه نهم:۹/۱۵-۷/۴۵

روزتاریخامتحان
شنبه۹۶/۱۰/۹قرآن
دوشنبه۹۶/۱۰/۱۱مطالعات
چهارشنبه۹۶/۱۰/۱۳ریاضی
پنج شنبه۹۶/۱۰/۱۴انشا
شنبه۹۶/۱۰/۱۶علوم
دوشنبه۹۶/۱۰/۱۸زبان
سه شنبه۹۶/۱۰/۱۹دفاعی
چهارشنبه۹۶/۱۰/۲۰عربی
پنج شنبه۹۶/۱۰/۲۱املا
شنبه۹۶/۱۰/۲۳پیام اسمانی

دیدگاه‌تان را بنویسید: