نفرات برتر درسی امتحانات نوبت اول سال ۹۷-۹۶

رتبهنام دانش آموزپایهمعدل
۱احمدرضا سپهوندهفتم۱۹/۹۲
۲رضا دولتشاههفتم۱۹/۸۶
۳عرفان نوری فردهفتم۱۹/۷۹
۴یحیی فولادوندهفتم۱۹/۶۴
۵شهریار صادقی فرهفتم۱۹/۵۷
۱یاسین شاه کرمیهشتم۲۰
۱علی یاری برئیهشتم۲۰
۲مهدی بستامیهشتم۱۹/۹۳
۲امیررضا دهقانیهشتم۱۹/۹۳
۲نیما ملکشاهیهشتم۱۹/۹۳
۲سیدعلی موسویهشتم۱۹/۹۳
۱محمدامین امیرینهم۱۹/۹۳
۲امیرمهدی امیرینهم۱۹/۸۶
۲علی شرفی کیانهم۱۹/۸۶
۳شهروز صادقی فرنهم۱۹/۷۹
۴امیررضا صفی پورنهم۱۹/۷۱