آسفالت حیاط دبیرستان شهید ابطحی

بحمداله چهار سال پیگیری مستمر در خصوص آسفالت محوطه دبیرستان شهید ابطحی به نتیجه رسید و روز پنجشنبه مورخه 96/11/12 این مهم به سرانجام رسید.

دیدگاه‌تان را بنویسید: