برنامه امتحانات نوبت دوم

ساعت برگزاری امتحانات

پایه هفتم ۷/۳۰ – ۹

پایه هشتم ۹ – ۱۰/۳۰

پایه نهم ۱۰/۳۰ – ۱۲

روزتاریخدرس
سه شنبه۹۷/۳/۱قرآن
پنج شنبه۹۷/۳/۳ریاضی
شنبه۹۷/۳/۵زبان انگلیسی
یک شنبه۹۷/۳/۶املا
سه شنبه۹۷/۳/۸علوم
چهارشنبه۹۷/۳/۹انشا
یک شنبه۹۷/۳/۱۳مطالعات
پنج شنبه۹۷/۳/۱۷عربی
شنبه۹۷/۳/۱۹پیام آسمانی
یک شنبه۹۷/۳/۲۰دفاعی ( پایه نهم )

جلسه شورای معلمان اردیبهشت ماه

جلسه شورای معلمان دبیرستان هیات امنایی شهید ابطحی در مورخه ۲۷ اردیبهشت ۹۷ در محل دفتر دبیرستان تشکیل شد.در این جلسه در مورد چگونگی برگزاری امتحانات نوبت دوم  و دیگر امور مربوط به

اموزشگاه بحث و تبادل نظر شد.