تهیه لباس فرم

اولیا محترم لطفا نسبت به تهیه لباس فرم سال تحصیلی جدید دانش آموزان اقدام نمایید. لباس فرم نسبت به سال قبل تغییر نموده است.

دیدگاه‌تان را بنویسید: