نرخ مصوب کرایه سرویس مدارس

نرخ مصوب کرایه سرویس مدارس

مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک، ابلاغ شده از طرف شورای محترم شهر خرم آباد در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

نوع خودرومسافتنرخ مصوب
مینی بوساز ۰ تا ۲ کیلومتر۵۰/۰۰۰ تومان
مینی بوساز ۲ تا ۴ کیلومتر۶۵/۰۰۰ تومان
مینی بوساز ۴ تا۶ کیلومتر۷۵/۰۰۰ تومان
وناز ۰ تا ۲ کیلومتر۶۵/۰۰۰ تومان
وناز۲ تا ۴ کیلومتر۷۵/۰۰۰ تومان
وناز ۴ تا ۶ کیلومتر۸۵/۰۰۰ تومان
سواریاز ۰ تا ۲ کیلومتر۷۰/۰۰۰ تومان
سواریاز ۲ تا ۴ کیلومتر۸۰/۰۰۰ تومان
سواریاز ۴ تا ۶ کیلومتر۹۰/۰۰۰ تومان

توجه:از ۶ کیلومتر بالاتر، به ازای هر کیلومتر اضافه، مبلغ ۳۰۰۰ تومان برای مینی بوس، مبلغ ۵۰۰۰ تومان برای ون و مبلغ ۸۰۰۰ تومان برای سواری به نرخ کرایه مصوب اضافه می شود.