جلسه شورای معلمان دی ۹۷

جلسه شورای معلمان دبیرستان شهید ابطحی در مورخ ۲۹ دی ماه در محل دفتر دبیرستان برگزار کردید. در این جلسه در مورد مسائل آموزشی و تربیتی و سایر مسائل از جمله تجزیه و تحلیل امتحانات نوبت اول بحث و تبادل نظر گردید.