برنامه امتحانات نوبت دوم پایه نهم

روزتاریخدرس
شنبه۹۸/۲/۲۸قرآن
دوشنبه۹۸/۲/۳۰ریاضی
چهارشنبه۹۸/۳/۱عربی
پنج شنبه۹۸/۳/۲انشا
شنبه۹۸/۳/۴مطالعات ( لغو شده )
یکشنبه۹۸/۳/۵دفاعی
سه شنبه۹۸/۳/۷علوم
پنج شنبه۹۸/۳/۹مطالعات
شنبه۹۸/۳/۱۱زبان انگلیسی
یکشنبه۹۸/۳/۱۲املا
دوشنبه۹۸/۳/۱۳پیام آسمان
ساعت شروع ۱۰/۳۰

برنامه امتحانات نوبت دوم پایه هفتم و هشتم ۹۸-۹۷

ساعت شروع امتحانات: پایه هفتم ۷/۳۰ و پایه هشتم ۹ صبح

برنامه امتحانات نوبت دوم پایه هفتم و هشتم ۹۸-۹۷

برنامه امتحانات نوبت دوم هفتم و هشتم

روزتاریخدرس
شنبه۹۸/۲/۲۸قرآن
دوشنبه۹۸/۲/۳۰ریاضی
چهارشنبه۹۸/۳/۱عربی
شنبه۹۸/۳/۴املا و انشا ( لغو شده )
یکشنبه۹۸/۳/۵مطالعات
سه شنبه۹۸/۳/۷املا و انشا
پنجشنبه۹۸/۳/۹پیام آسمانی
شنبه۹۸/۳/۱۲زبان انگلیسی
دوشنبه ۹۸/۳/۱۳علوم