تحویل مدارک ارزشیابی سالانه همکاران

همکاران موظف دبیرستان هیات امنایی شهید ابطحی لطفا مدارک ارزشیابی سالانه از قبیل تشویقی – ضمن خدمت – گارگاهی و غیره را تا مورخ ۱۳ شهریور تحویل آموزشگاه دهید. با تشکر. ۹۸/۶/۰۳