برنامه امتحانات نوبت دوم پایه نهم 99-98

سه شنبه 99/3/6 قرآن 

پنج شنبه 99/3/8 مطالعات                   

شنبه 99/3/10 عربی                          

دوشنبه 99/3/12 پیام آسمانی               

شنبه 99/3/17 ریاضی

سه شنبه 99/3/20 زبان انگلیسی

پنج شنبه 99/3/22 املا و انشا

یکشنبه 99/3/25 علوم

سه شنبه 99/3/27 دفاعی

ساعت شروع امتحانات 8/30