دانش آموزان برترپایه هشتم سال ۹۹-۹۸

دانش آموزان برتر پایه هشتم بر اساس معدل کل سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانلود فایل دانش آموزان برتر پایه هشتم

ردیفنام و نام خانوادگیمعدل کل
۱طاها نظری نژاد۱۹/۹۸
۲ابوالفضل سپه وند۱۹/۹۳
۳حسین حسنوند۱۹/۹۰
۴محمدحسن داودی قنبری۱۹/۸۶
۵مهدی منصوری طالبی۱۹/۸۱
۶پارسا مریدی چگنی۱۹/۷۹
۷سیدعلی رحمتی الموسوی۱۹/۷۱
۸امیررضا امرائی۱۹/۶۰
۹سبحان همه زاده سپه وند۱۹/۵۷
۱۰علی صالحی چگنی۱۹/۵۵

دیدگاه‌تان را بنویسید: