پرسنل آموزشی

نام و نام خانوادگیرشته تدریسمدرک تحصیلی
بهرام خزاییریاضیلیسانس
جلال حسنی رادریاضیفوق لیسانس
سجاد خزاییدینی عربیلیسانس
علی احمدیدینی عربیلیسانس
کامران فرخشاهیدینی عربیلیسانس
امیرعلی ناظمی زادهتربیت بدنیفوق لیسانس
عبداله شاه کرمیادبیاتلیسانس
حمیدرضا سبزواریمطالعاتلیسانس
علیرضا قربانی رادمطالعاتلیسانس
صادق یاریفارسیلیسانس
روح اله آزادیانزبان انگلیسی لیسانس
آرش زهراکارزبان انگلیسیلیسانس
مجید عزیزیادبیاتدکتری
امین زارععلوم تجربیلیسانس
بهمن جعفریکار و فناوریلیسانس
داریوش بردی نشینریاضی لیسانس
مهدی مرادیعلوم تجربی لیسانس
میلاد بزیمشاورفوق لیسانس
امیرمختار هاشمیدینی عربیلیسانس
ستار ولی نژادهنرلیسانس
ایمان ملکیتفکرلیسانس

حمایت از مدرسه

تومان

پرسنل اداری مدرسه

نام و نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلی
احمد کاظمیمدیردکتری تربیت بدنی
علی قبادی کیامعاون آموزشیفوق لیسانس زبان فارسی
رسول بهرام آبادیمعاون پرورشیدکتری دینی و عربی
فرزاد دالوندمعاون اجراییلیسانس زیان انگلیسی- دانشجوی فوق لیسانس
علی عبدی پورمعاون فناوریفوق لیسانس
مصطفی شرفیسرایداردیپلم مکانیک