پرسنل آموزشی

نام دبیررشته تدریسمدرک تحصیلی
علیرضا محمدیریاضیلیسانس
علیرضا نورالهیریاضیلیسانس
محمدرضا شرفی کیاعلوملیسانس
سجاد خادمدینی و عربیلیسانس
لطیفیانمعارفلیسانس
رضا زیودارکار و فناوریلیسانس
علی ناصریادبیات فارسیلیسانس
علی قبادی کیاادبیات فارسیفوق لیسانس
محمد یاریهنرلیسانس
حامد واشانیزبان انگلیسیفوق لیسانس
احسان میناییدینی عربیلیسانس
حق منشتفکرلیسانس
میثم امیریتربیت بدنیلیسانس
علیرضا قربانیمطالعاتلیسانس

پرسنل اداری

نام و نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلیسابقه کاری
شهرام اقبالیمدیرلیسانس ریاضی سال29
عبداله شاه کرمیمعاون آموزشیلیسانس ادبیات سال29
محمد جهانگیریمعاون پرورشیلیسانس حقوق سال29
علی نظریمعاون اجراییفوق دیپلم اداری سال30
فرزاد دالوندمعاون فناوری و هوشمندسازیلیسانس زبان انگلیسی 11 سال
مصطفی شرفیسرایداردیپلم12 سال