پرسنل آموزشی

نام دبیررشته تدریسمدرک تحصیلی
علیرضا محمدیریاضیلیسانس
علیرضا نورالهیریاضیلیسانس
محمدرضا شرفی کیاعلوملیسانس
سجاد خادمدینی و عربیلیسانس
پارسا طهماسبیدینی و عربیفوق لیسانس
رضا زیودارکار و فناوریلیسانس
علی ناصریادبیات فارسیلیسانس
علی قبادی کیاادبیات فارسیفوق لیسانس
رضا سلاحورزیکار و فناوریلیسانس
حامد واشانیزبان انگلیسیفوق لیسانس
رضا حسنونددینی عربیلیسانس
سیف الدین رومانیتفکرلیسانس
امیرعلی ناظمی زادهتربیت بدنیفوق لیسانس
علیرضا قربانیمطالعاتلیسانس
مهرابیریاضیلیسانس
سعید چراغیمشاورهفوق لیسانس
نیما رستمیپرورشیفوق لیسانس

پرسنل اداری

نام و نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلیسابقه کاری
شهرام اقبالی
شهرام اقبالی مدیر دبیرستان
مدیرلیسانس ریاضی سال29
عبداله شاه کرمیمعاون آموزشیلیسانس ادبیات سال29
محمد جهانگیریمعاون پرورشیلیسانس حقوق سال29
علی نظریمعاون اجراییفوق دیپلم اداری سال30
فرزاد دالوندمعاون فناوری و هوشمندسازیلیسانس زبان انگلیسی 11 سال
مصطفی شرفیسرایداردیپلم12 سال