پرسنل آموزشی

نام دبیررشته تدریسمدرک تحصیلی
علیرضا محمدیریاضیلیسانس
علیرضا نورالهیریاضیلیسانس
محمدرضا شرفی کیاعلوملیسانس
سجاد خادمدینی و عربیلیسانس
لطیفیانمعارفلیسانس
رضا زیودارکار و فناوریلیسانس
علی ناصریادبیات فارسیلیسانس
علی قبادی کیاادبیات فارسیفوق لیسانس
محمد یاریهنرلیسانس
حامد واشانیزبان انگلیسیفوق لیسانس
احسان میناییدینی عربیلیسانس
حق منشتفکرلیسانس
میثم امیریتربیت بدنیلیسانس
علیرضا قربانیمطالعاتلیسانس

پرسنل اداری

نام و نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلیسابقه کاری
شهرام اقبالی
شهرام اقبالی مدیر دبیرستان
مدیرلیسانس ریاضی سال29
عبداله شاه کرمیمعاون آموزشیلیسانس ادبیات سال29
محمد جهانگیریمعاون پرورشیلیسانس حقوق سال29
علی نظریمعاون اجراییفوق دیپلم اداری سال30
فرزاد دالوندمعاون فناوری و هوشمندسازیلیسانس زبان انگلیسی 11 سال
مصطفی شرفیسرایداردیپلم12 سال