پرسنل اداری مدرسه

نام و نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلی
احمد کاظمیمدیردکتری تربیت بدنی
علی قبادی کیامعاون آموزشیفوق لیسانس زبان فارسی
رسول بهرام آبادیمعاون پرورشیدکتری دینی و عربی
فرزاد دالوندمعاون اجراییلیسانس زیان انگلیسی- دانشجوی فوق لیسانس
علی عبدی پورمعاون فناوریفوق لیسانس
مصطفی شرفیسرایداردیپلم مکانیک