پرسنل اداری مدرسه

نام و نام خانوادگیسمتمدرک تحصیلی
احمد کاظمیمدیردکتری تربیت بدنی
علی جهان آرامعاون پرورشیفوق لیسانس اصول دین
رسول بهرام آبادیمعاون آموززشیدکتری دینی و عربی
فرزاد دالوندمعاون اجراییلیسانس زیان انگلیسی- دانشجوی فوق لیسانس
علی عبدی پورمعاون فناوریفوق لیسانس
مصطفی شرفیسرایداردیپلم مکانیک