جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید ابطحی

در مورخ 19 اردیبهشت 96 جلسه شورای دبیران راس ساعت 11 در محل دفتر دبیرستان شهید ابطحی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص مسایل آموزشی و امور مرتبط با آموزشگاه تبادل نظر شد