برنامه امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی ۹۶-۹۵

شروع پایه هفتم ۷/۳۰ تا ۹ شروع پایه هشتم ۹ تا ۱۰/۳۰ پایه نهم ۱۰/۳۰ تا ۱۲

روزتاریخدرس پایه هفتم و هشتمدرس پایه نهم
سه شنبه۹۶/۳/۲پیام های آسمانپیام های آسمان
پنج شنبه۹۶/۳/۴مطالعات اجتماعیمطالعات اجتماعی
یکشنبه۹۶/۳/۷ریاضیاتریاضیات
سه شنبه۹۶/۳/۹عربیعربی
چهارشنبه۹۶/۳/۱۰املای فارسیاملای فارسی
پنج شنبه۹۶/۳/۱۱قرآنقرآن
شنبه۹۶/۳/۱۳زبان انگلیسیزبان انگلیسی
سه شنبه۹۶/۳/۱۶علومعلوم
چهارشنبه۹۶/۳/۱۷انشاانشا
پنج شنبه۹۶/۳/۱۸-دفاعی

جلسه شورای دبیران دبیرستان شهید ابطحی

در مورخ ۱۹ اردیبهشت ۹۶ جلسه شورای دبیران راس ساعت ۱۱ در محل دفتر دبیرستان شهید ابطحی برگزار گردید. در این جلسه در خصوص مسایل آموزشی و امور مرتبط با آموزشگاه تبادل نظر شد