برنامه امتحانات شهریور سال تحصیلی 96-95

روزتاریخدرس
چهارشنبه96/6/1قرآن
پنج شنبه96/6/2مطالعات
شنبه96/6/4ریاضی
دوشنبه96/6/6علوم
سه شنبه96/6/7املا فارسی
چهارشنبه96/6/8انشای فارسی
پنج شنبه96/6/9دفاعی نهم
شنبه96/6/11زبان انگلیسی
یک شنبه96/6/12پیام آسمانی
دوشنبه96/6/13عربی